پشتیبانی

غرب در توجيه برخورد دوگانه، تروريسم را به خوب و بد تقسيم مي‌كندپایگاه خبری آسیبنادام تکرار برجام